Od roku 2003 se z iniciativy Mezinárodní organizace práce (ILO) slaví Světový den bezpečnosti a zdraví na pracovišti. Připomínat si zásady bezpečnosti práce je stále aktuální a nutné, jelikož například v loňském roce došlo ke 104 smrtelným pracovním úrazům.

K většímu dodržování bezpečnostních předpisů nabádá i Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Odbory bojují na celém světě

V průběhu celého roku se odbory na celém světě angažují v boji proti porušování zásad bezpečnosti práce. Zvláště u příležitosti světového dne bezpečnosti práce si pak připomínají památku všech obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při výkonu práce. Hlavním smyslem je poukazovat na nutnost zdravého pracovního prostředí a zdůrazňovat stále často podceňovaný význam proškolování pracovníků a dalších forem prevence v oblastí bezpečnosti a zdraví při práci.

Rok 2016 sice znamenal mírný pokles smrtelných pracovních úrazů oproti roku předchozímu, kdy Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad evidovaly 131 pracovních úrazů s následkem smrti. Nejčastější skupinou v této smutné statistice jsou řidiči a stavební dělníci. I tak je ovšem číslo 104 smrtelných pracovních úrazů, ke kterým došlo v loňském roce alarmující.

Kontroly odborových inspektorů

Zástupci ČMKOS jsou přesvědčeni, že k příznivějšímu výsledku přispěla i kontrolní činnost odborových inspektorů bezpečnosti práce. V roce 2016 bylo provedeno celkem 2 402 těchto kontrol, při kterých bylo odhaleno téměř 8 700 závad.

Česká republika patří údajně mezi země s největším fondem pracovní doby, a to kvůli velkému množství přesčasových hodin. Tato přesčasová práce spolu s nedodržováním přestávek a nedostatečným odpočinkem vede k nárůstu stresové zátěže. To se vedle nepozornosti a malé koncentraci na práci stává podhoubím pro pracovní úrazy.

Pravomoc zastavit práci

Odbory usilují, aby se jim v rámci projednávané novely zákoníku práce vrátila pravomoc, že v případě vážného ohrožení zdraví a života zaměstnanců mohou zastavit práci, pokud v dané firmě působí.

O oprávněnosti tohoto požadavku svědčí stále velké množství pracovních úrazů, který bylo například v roce 2016 podle statistik 44 401, z nichž bylo 1304 závažných a právě 104 smrtelných.