Zaměstnavatel má možnost odvolat vedoucího zaměstnance z jeho pozice. Víte, jak by takové odvolání mělo vypadat a jaké povinnosti z toho zaměstnavateli vyplývají?

Vedoucí zaměstnanec: Kdo to je?

V § 11 zákoníku práce je vedoucí zaměstnanec charakterizován jako ten, kdo je na nějakém stupni řízení zaměstnavatele a je oprávněn:

  • Stanovovat a ukládat svým podřízeným pracovní úkoly
  • Organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci
  • Dávat jim závazné pokyny

TIP: Mezi styly řešení konfliktů na pracovišti patří i mediace. Už jste o ní slyšeli?

Jaké zaměstnance může zaměstnavatel odvolat

Odvolání je možné učinit u zaměstnanců, kteří jsou jmenovaní podle § 33 odst. 3 ZP. Nebo u zaměstnanců v soukromé sféře, kteří splňují podmínku danou § 11 ZP, a s kterými byla dohodnuta možnost odvolání či vzdání se této pozice.

Vedoucího zaměstnance přitom může zaměstnavatel odvolat prakticky kdykoliv. V odvolání nemusí uvádět vůbec žádný důvod, pokud se nejedná o speciální výjimku vyplývající ze zvláštních zákonů.

Důležité je dodržet to, aby odvolání mělo písemnou podobu a bylo danému zaměstnanci prokazatelně doručeno. Pokud jej zaměstnanec odmítne převzít, je možné tuto skutečnost nahradit podpisem svědka, který stvrdí, že byl zaměstnanec s odvoláním obeznámen.

Kdy přesně zaměstnanec na vedoucí pozici skončí?

Tato informace vyplývá ze samotného odvolání, v němž je tento den stanoven. V praxi se může jednat například o dnešní den, poslední den tohoto měsíce nebo případně jakékoliv jiné datum v budoucnu.

Pokud v odvolání není uvedena informace o tomto datu, platí, že výkon této práce končí zaměstnanci dnem, který následuje po doručení odvolání.

Odvoláním však nekončí pracovní poměr vedoucího zaměstnance. Končí pouze jako vedoucí, ale ne jako zaměstnanec. Zaměstnavatel je proto povinen nabídnout mu jinou práci, která odpovídá jeho kvalifikaci i zdravotnímu stavu.

Více informací o zmíněné mediaci, která vám může pomoct při řešení sporů, najdete na webu www.mediace-cr.cz.